Skip to main content

PRIVACYBELEID
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens (artikelen 13 en 14 van EU Verordening 2016/679, GDPR)

INLEIDING
Met deze informatie, die gemaakt is in overeenstemming met de zgn. GDPR, oftewel Verordening (EU) 2016/679 (hierna “Verordening” of “GDPR”), beschrijft Innovationclub de methoden voor het verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers (“Geïnteresseerden”) die de mobiele App van Chargecar.com raadplegen en gebruiken (“App”). Het betreft echter geen andere externe sites of online diensten die via links of functies in de App kunnen worden bereikt.

1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?
De Verwerkingsverantwoordelijke is Innovationclub S.r.l., BTW-nummer 03945110363, met maatschappelijke zetel te Modena, Via Emilia Est n. 776/6, 41125, gecertificeerd e-mailadres: innovationclub@registerpec.it; e-mail: info@Chargecar.com (“Verantwoordelijke”).

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
1. Navigatiegegevens
Sommige persoonsgegevens waarvan de overdracht vanzelfsprekend is tijdens het surfen op websites en bij het gebruik van mobiele App’s, worden verkregen door computersystemen, die ervoor zorgen dat de App’s werken. Ook al wordt deze informatie niet verzameld om in verband te worden gebracht met de betreffende belanghebbende, zouden ze gebruikers kunnen identificeren naar hun aard en door het verwerken en koppelen met gegevens die in het bezit van derden zijn. Daar vallen bijvoorbeeld de IP-adressen onder, of gegevens van de apparaten die door gebruikers worden gebruikt voor de verbinding met de App, de URL-adressen van de geraadpleegde bronnen, het tijdstip van het surfen, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat men heeft gekregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft en andere parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser.

2. Gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn (contacten en assistentie)
Door gebruik te maken van de App kan de gebruiker optioneel, expliciet en vrijwillig mededelingen versturen via de contactformulieren of door een e-mail te schrijven naar de adressen die op de App zelf staan vermeld: dit betekent het verwerven van de door de gebruiker meegedeelde gegevens, inclusief zijn e-mailadres, en het verzoek om antwoordberichten op zijn berichten te ontvangen. In het bijzonder kunnen in de volgende rubrieken spontaan gegevens worden meegedeeld, op voorwaarde dat de betrokkene verklaart kennis te hebben genomen van dit privacybeleid:
a. Contacten: via het formulier op de App.
b. Vanuit de App: door te klikken op het e-mailadres info@Chargecar.com dat een link van het type “mailto:” bevat.

3. Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (registratie en toegang tot het account)
Je kunt een persoonlijk account aanmaken door het formulier in de App in te vullen.
Voor registratie en toegang tot het persoonlijke gedeelte is een e-mailadres en wachtwoord vereist; om een juist gebruik van de diensten mogelijk te maken, kunnen verdere gegevens, zoals betalingsgegevens, contactgegevens (telefoon), identificatiegegevens en gegevens met betrekking tot opladen of zoeken via de App ook op latere tijdstippen worden opgevraagd en/of opgeslagen op je persoonlijke account.
Je kunt je informatie altijd rechtstreeks vanuit je account beheren, beslissen welke informatie je wilt bewaren en welke je wilt wijzigen, of door een specifiek verzoek in te dienen bij de Verantwoordelijke.

4. Gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt om op te kunnen laden bij de aangesloten stations
Om voertuigen op te kunnen laden bij de aangesloten laadstations en toegang te krijgen tot de bijbehorende diensten, dient men altijd geregistreerd te zijn (met e-mailadres en wachtwoord) en een geldige betaalmethode te hebben aangegeven.
Om deze handelingen uit te voeren maakt de Verantwoordelijke gebruik van externe partners, met name voor het vinden van de aangesloten oplaadstations en alle informatie daaromtrent, voor het beheer van het betalingsplatform voor transacties met betrekking tot opladen via de App en voor het verzenden van mededelingen aan gebruikers. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de verantwoordelijke op het e-mailadres info@Chargecar.com.
Voor de juiste uitvoering van de dienst worden de oplaad- en betalingsgegevens van de gebruiker naar de betreffende door de gebruiker gebruikte oplaadpunten verzonden en aldaar opgeslagen: deze oplaadstations zullen de gegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.
De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt om deze diensten te gebruiken, kunnen worden opgeslagen in het persoonlijke account om de procedure te vergemakkelijken bij volgende zoekopdrachten, maar ze kunnen op verzoek van de gebruiker altijd worden verwijderd.

5. Locatiegegevens voor het vinden van oplaadstations
Via de App kan de gebruiker de zoekfunctie van de aangesloten laadstations activeren, door ze op de kaart weer te geven of door een zoekfilter te activeren op basis van de locatie waar de gebruiker zich bevindt. Hiertoe zal de gebruiker via een speciale pop-up worden gevraagd om de App toegang te geven tot de locatiegegevens die nodig zijn voor de werking van deze dienst. De gebruiker kan deze procedure altijd weigeren en/of ook op een later tijdstip via de specifieke instellingen van zijn toestel uitzetten; in dit geval kan men de zoekfunctie nog steeds gebruiken door handmatig het doelgebied in te voeren.
Als de gebruiker de navigatiefunctie activeert om het via de App geselecteerde laadstation te bereiken, worden de diensten van Google Inc. via de Google Maps-functie gebruikt; voor meer informatie kan de gebruiker de door de leverancier beschikbaar gestelde informatie bekijken via de volgende link https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl. Ook deze functie is optioneel en wordt alleen geactiveerd op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

6. Gegevens voor het verzenden van reclameberichten
De reclameberichten van Innovationclub wordt verzonden naar degenen die hiermee uitdrukkelijk instemmen, waarbij Innovationclub en/of haar aangesloten zakenpartners worden gemachtigd om de persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.
Toestemming: De dienst wordt alleen geleverd na uitdrukkelijke en eenduidige toestemming van de gebruiker (afgegeven door het speciale hokje aan te vinken) en eventuele weigering zal het gebruik van de dienst onmogelijk maken, zonder verdere gevolgen.
Doel: De persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt (e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van reclameberichten en zullen niet aan derden worden verstrekt, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.
Modus: De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van gedeeltelijk geautomatiseerde IT-instrumenten.
Annuleren van de dienst: om geen reclameberichten meer te ontvangen, kun je eenvoudigweg de link voor annulering die aan het einde van de e-mails vermeld staat selectere, of een specifiek verzoek sturen naar het e-mailadres info@Chargecar.com. De annulering wordt gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt, en daarom ontvang je in de periode na het verzoek – maar uiterlijk tot 72 uur na het verzoek tot annulering – mogelijk nog berichten waarvan de verzending voorafgaand aan het verzoek tot annulering gepland stond.

7. Gegevens voor het verzenden van soft-spam berichten
De persoonsgegevens (met name het e-mailadres) die door de gebruiker worden verstrekt bij het gebruik van de via de App aangeboden diensten, kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten met betrekking tot diensten die vergelijkbaar zijn met die welke reeds door de gebruiker zijn aangeschaft, overeenkomstig artikel 130, lid 4, Wetsbesluit 196/2003 en art. 6, lid f), GDPR, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming (zgn. soft-spam). In elk bericht wordt de gebruiker er in elk geval aan herinnerd dat hij/zij de toestemming op elk moment en zonder formaliteiten kan intrekken. De gegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokkene.

3. HOE LANG VERWERKEN WE DE GEGEVENS?
Innovationclub S.r.l.:
1. verwijdert de navigatiegegevens (par. 1.1) onmiddellijk na verwerking aangezien deze gegevens enkel worden gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de App en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van mogelijke computercriminaliteit tegen de App: behalve in dit geval worden de gegevens betreft webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard;
2. bewaart de gegevens die door de gebruiker zijn doorgegeven (contacten en assistentie) (par. 1.2) voor de periode die nodig is voor de uitvoering van het verzoek en zoals toegestaan door de geldende wetgeving;
3. bewaart de gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (registratie en toegang tot het account) (par. 1.3) tot het verzoek tot stopzetten en verwijderen van het account door de gebruiker of zolang de dienst wordt geleverd;
4. bewaart de gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt voor opladen (betalingsgegevens, gebruikte oplaadstations, opgeladen kw) (par. 1.4) voor een periode van 13 maanden op de App en intern voor de periode die vereist is door de betreffende normen inzake facturering en interne archivering;
5. bewaart de locatiegegevens voor het vinden van oplaadstations (par. 1.5) voor de tijd waarin de functie actief is en op verzoek van de gebruiker in de geschiedenis van zijn persoonlijke account; met betrekking tot de opslag van deze informatie door de Google Maps-service kan de gebruiker de door Google Inc. verstrekte informatie bekijken en de bijbehorende instructies volgen om de instellingen te wijzigen: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl.
6. bewaart de gegevens voor het verzenden van reclameberichten (par. 1.6) tot het verzoek tot opzegging door de gebruiker of in ieder geval voor een periode van maximaal twee jaar vanaf het verkrijgen van toestemming;
7. bewaart de gegevens voor het verzenden van soft-spam berichten (par. 1.7) voor de toegestane periode volgens de geldende wetgeving of tot jouw verzoek tot opzegging van de mailinglijst.

4. WAAROM VERWERKEN WE DE GEGEVENS?
Het doel van de verwerking is:
1. voor paragraaf 1.1, navigatiegegevens, de App toegankelijk en veilig maken;
2. voor paragraaf 1.2, gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt (contacten en assistentie), voldoen aan of reageren op verzoeken van de belanghebbende aan Innovationclub;
3. voor paragraaf 1.3, gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (registratie en toegang tot het account), om de gebruiker in staat te stellen een persoonlijke pagina op de App aan te maken, waarin hij zijn documenten kan opslaan en de geschiedenis van de uitgevoerde handelingen kan controleren;
4. voor paragraaf 1.4, gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn om op te kunnen laden bij de aangesloten tankstations, om de oplaadstations in staat te stellen verbinding te maken met de apparaten van de gebruiker om de handelingen uit te voeren van het vrijgeven van de oplaadstekkers, van het opladen en betalen van de dienst ten gunste van het oplaadstation;
5. voor paragraaf 1.5, locatiegegevens voor het opzoeken van oplaadstations, om de gebruiker in staat te stellen de positie van de beschikbare oplaadstations te vinden op basis van de afstand vanaf de positie van het apparaat van de gebruiker en, indien gevraagd, aanwijzingen te geven hoe de geselecteerde locatie te bereiken (via de functie van Google Maps-service);
6. voor paragraaf 1.6, gegevens voor het verzenden van reclameberichten, het verzenden van berichten voor marketingdoeleinden naar de gebruiker;
7. Voor paragraaf 1.7, gegevens voor het verzenden van soft-spam berichten, verzenden van berichten met commerciële inhoud met betrekking tot soortgelijke diensten als de reeds gebruikte.

5. OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ DE GEGEVENS?
De wettelijke basis is:
1. voor paragraaf 1.1, navigatiegegevens, het legitieme belang van de Verantwoordelijke bij de beveiliging van de App en de daarin opgenomen informatie;
2. voor paragraaf 1.2, gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt (contacten en assistentie), de levering van diensten die door de belanghebbende zijn gevraagd;
3. voor paragraaf 1.3, gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (registratie en toegang tot het account), een dienst verlenen op verzoek van de gebruiker;
4. voor paragraaf 1.4, gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn om op te kunnen laden bij de aangesloten oplaadstations, de levering van de door de gebruiker gevraagde diensten;
5. voor paragraaf 1.5, geolocatiegegevens voor het zoeken naar oplaadpunten, de levering van de door de gebruiker gevraagde diensten;
6. voor paragraaf 1.6, gegevens voor het verzenden van reclameberichten, de uitdrukkelijke en specifieke toestemming van de gebruiker;
7. voor paragraaf 1.7, gegevens voor het verzenden van soft-spam berichten, het legitieme belang van de Verantwoordelijke bij het verzenden van berichten met betrekking tot diensten die overeenkomen met de diensten die reeds door de gebruiker zijn gevraagd.

6. WELKE EISEN WORDEN GESTELD OM TOEGANG TOT DE APP TE KRIJGEN?
Voor een correcte werking van de App worden de volgende eisen aan het apparaat gesteld:
a) Verzoek om toegang tot internet: zorgt dat de App verbinding maakt met internet, zodat de App correct werkt. Innovationclub zal geen gegevens met betrekking tot het netwerk verwerken. Er kunnen echter gegevens worden verwerkt door de aanbieder van internetverbindingen, ook op basis van de door de gebruiker verstrekte toestemming voor het gebruik van deze dienst. In die zin wordt de gebruiker aangeraden om de voorwaarden te controleren van de aanbieder van deze dienst, een derde partij en volledig onafhankelijk van Innovationclub;
b) Verzoek om toegang tot de positie van het apparaat: hiermee kan de App het apparaat lokaliseren en de gebruiker de dichtstbijzijnde oplaadstations aangeven, waaronder de stations die bij de App aangesloten zijn, om de vereiste handelingen uit te voeren. Innovationclub zal geen gegevens met betrekking tot de locatie van de gebruiker verwerken. Er kunnen echter gegevens worden verwerkt door de aanbieder van kaarten, ook op basis van de door de gebruiker verstrekte toestemming voor het gebruik van deze dienst. In die zin wordt de gebruiker aangeraden om de voorwaarden te controleren van de aanbieder van deze dienst, een derde partij en volledig onafhankelijk van Innovationclub;
c) Verzoek om toegang tot de navigatiefunctie van “Google Maps”: stelt de gebruiker in staat de navigatiedienst van Google Inc. te activeren om een routebeschrijving te krijgen om het geselecteerde oplaadstation te bereiken. Ook in dit geval zal Innovationclub geen gegevens verwerken met betrekking tot eventuele routes die de gebruiker heeft afgelegd. Er kunnen echter gegevens worden verwerkt door de aanbieder van telefoondiensten, ook op basis van de door de gebruiker verstrekte toestemming voor het gebruik van deze dienst. In die zin wordt de gebruiker aangeraden om de voorwaarden te controleren van de aanbieder van deze dienst, een derde partij en volledig onafhankelijk van Innovationclub: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl;
d) Verzoek om toegang tot de “camera”-functie: stelt de gebruiker in staat om de QRCodes van de aangesloten laadstations uit te lezen en naar de App te verzenden en de procedure te starten voor het selecteren en gebruiken van de oplaadstekkers die beschikbaar zijn voor het opladen. Innovationclub zal nooit gegevens met betrekking tot de mappen en/of afbeeldingen op het apparaat van de gebruiker openen of verwerken. De camerafunctie wordt geactiveerd op initiatief van de gebruiker en alleen voor de duur van het gebruik door de gebruiker zelf. Voordat gebruikers toegang tot de functie krijgen, zien ze de volgende vraag: “Chargecar.com heeft cameratoegang nodig om oplaadpalen snel te kunnen identificeren via QR-code”.

7. WIE ONTVANGEN DE GEGEVENS?
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door geautoriseerde personen die door de Verantwoordelijke zijn aangesteld voor de verwerking en die handelen op basis van specifieke instructies met betrekking tot de methoden van de verwerking zelf. Verder worden de personen die diensten verlenen aan de Verwerkingsverantwoordelijke aangeduid als Verwerkingsfunctionarissen.
Om het opladen mogelijk te maken moeten gebruikersgegevens worden doorgegeven aan de beheerders van de door de gebruiker geselecteerde en gebruikte oplaadstations.
Verder maakt de Verantwoordelijke voor de correcte werking van de via de App beschikbare diensten gebruik van de volgende personen:
– Nexi Payments S.p.A., Corso Sempione 55, 20149 Milaan (Italië), https://www.nexi.it/privacy.html, e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming DPO@nexi.it; voor het beheer van het betalingsplatform voor transacties met betrekking tot opladen die via de App worden gedaan;
– Google Inc.,https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl, voor Google Maps en navigatiediensten, alsmede voor de Google Firebase-diensten, voor het verzenden van berichten aan gebruikers, https://firebase.google.com/support/privacy.
Gebruikersgegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven, behalve in het geval dat de aard van de verleende diensten dit vereist, of in het geval waarin Innovationclub op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er een gerechtvaardigd belang is het noodzakelijk is om ze mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten.

8. WAAR ZIJN DE GEGEVENS?
De gegevens die door Innovationclub worden verwerkt, bevinden zich op servers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Als er voor de gevraagde diensten met leveranciers in niet-Europese landen gecommuniceerd dient te worden (zoals in het geval van Google Inc.), kunnen persoonsgegevens zich ook op servers in derde landen bevinden, maar altijd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 45 en volgende van de GDPR. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen om volledige bescherming van de persoonsgegevens te garanderen door de overdracht te baseren: a) op adequaatheidsbesluiten van derde landen van bestemming door de Europese Commissie; b) op adequate en uitdrukkelijke garanties toegezegd door een derde persoon die ontvanger is overeenkomstig art. 46 van de Verordening; c) op vaststelling van dwingende wetgeving, de zgn. bedrijfsgebonden regels. Deze voorwaarden worden altijd gegarandeerd door de dienstverleners van Innovationclub.

9. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN EN SOCIALE NETWERKEN
De App kan links bevatten van en naar de websites van onze partners, alsmede naar adverteerders en sociale netwerken. Wij wijzen erop dat de Verantwoordelijke geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de persoonsgegevens die via deze sites kunnen worden verzameld en voor het gebruik van de betreffende diensten en dat de gebruiker, als hij/zij een link naar een van deze websites volgt, wordt aangeraden om het privacybeleid van elke externe partij te raadplegen met betrekking tot de App.

10. WELKE RECHTEN HEEFT DE BELANGHEBBENDE?
Innovationclub garandeert iedere belanghebbende om op elk moment de door de GDPR voorziene rechten met betrekking tot de uitgevoerde gegevensverwerking te kunnen uitoefenen.
Meer specifiek heeft elke belanghebbende het recht:
– van toegang, oftewel om te weten of de Verantwoordelijke zijn/haar persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, zo ja, om deze volledig in te zien en er een kopie van te verkrijgen (art. 15 GDPR),
– van rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of de invoering ervan indien ze onvolledig zijn (art. 16 GDPR);
– op verwijdering van persoonsgegevens (recht op vergetelheid) in de gevallen voorzien in art. 17 GDPR;
– op beperking van de gegevensverwerking in de gevallen voorzien in art. 18 GDPR;
– op overdraagbaarheid van de gegevens, oftewel het opvragen en ontvangen van de door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkte persoonsgegevens, met een gestructureerde indeling, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en, indien technisch haalbaar, het verzoek om ongehinderde doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 GDPR);
– op bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor directe marketingdoeleinden (art. 21 GDPR).
De uitoefening van deze rechten kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (wiens contactgegevens zijn vermeld in paragraaf 1); Eventuele modellen en meer informatie zijn ook hier beschikbaar: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Bovendien hebben belanghebbenden, die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens via deze app in strijd is met de voorschriften, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor Italië, de Toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens: www.garanteprivacy.it), zoals voorzien door art. 77 GDPR, of om op te treden voor de gewone rechterlijke autoriteit (art. 79 GDPR).
Meer informatie en het voorbeelddocument dat moet worden gebruikt voor de klacht zijn hier beschikbaar: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.